Style Victims

Selected 3Steps Graffiti Murals

New York City, Wiesbaden & Giessen | 2007-2010

Selected 3Steps Graffiti Murals von 2007 - 2010

Styles meet Spiderman | New York City | 2007
3Steps Guerillas | Wiesbaden | 2009
California Skater | Giessen | 2009
3Steps Western | Giessen | 2010